PRIVACY POLICY

Dit is de privacy policy van het TV Vierlingsbeek, statutair genaamd Tennisvereniging Vierlingsbeek en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40215453 (hierna: TV Vierlingsbeek). Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TV Vierlingsbeek van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


Deze privacy policy wordt gepubliceerd op de website www.tvvierlingsbeek.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TV Vierlingsbeek vult u een aantal persoonsgegevens van u in op het aanmeldingsformulier te verkrijgen bij de secretaris.
1.2 Het TV Vierlingsbeek verzamelt op deze wijze de volgende persoonsgegevens: ◦ Naam; ◦ Adres; ◦ E-mailadres; ◦ Telefoonnummer; ◦ Geboortedatum; ◦ IBAN bankrekeningnummer.

1.3 Het TV Vierlingsbeek gebruikt deze gegevens (mogelijk) om: ◦ Het lidmaatschap te effectueren; ◦ De leden te informeren over toernooien en over de Algemene Ledenvergadering; ◦ Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen te versturen; ◦ Contributie te innen; ◦ Contact met u op te nemen of te onderhouden.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met het TV Vierlingsbeek via de secretaris voor: ◦ meer informatie over de wijze waarop het TV Vierlingsbeek persoonsgegevens verwerkt; ◦ vragen naar aanleiding van deze privacy policy; ◦ inzage in de persoonsgegevens die het TV Vierlingsbeek met betrekking tot u verwerkt; ◦ bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door het TV Vierlingsbeek.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TV Vierlingsbeek zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TV Vierlingsbeek zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN
TV Vierlingsbeek zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TV Vierlingsbeek daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5 MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
6. MELDING AAN BETROKKENE U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken op de website https://www.tvvierlingsbeek.nl.
Laatst bijgewerkt: 13 februari 2019.