Huishoudelijk reglement

TENNISVERENIGING VIERLINGSBEEK

Huishoudelijk reglement

Uitgave 26 februari 1996
Herzieningen per 18 februari 2008.

Rechten en plichten der leden.

 

ARTIKEL 1

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement
En aan de schriftelijke en/ of mondelinge aanwijzingen van de baanexploitant en/of
Bestuur / organisatie toernooi. Op de baan is correcte tenniskleding voorgeschreven.

 

ARTIKEL 2

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan het secretariaat op te
geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie te voldoen vóór 1 januari van het
betreffende verenigingsjaar.
OPMERKING t.a.v. de STATUTEN betreffende dit artikel.

Statuten artikel 11.1
Het verenigingsjaar en boekjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar.
Statuten artikel 6.2
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
Statuten artikel 6.7

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

 

ARTIKEL 3

De leden hebben het recht om bij alle bijeenkomsten (geen bestuur-, kascommissie zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.


Vergaderingen

ARTIKEL 4

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, evenals de vergadering te schorsen of te verdagen.

 

ARTIKEL 5

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

 

ARTIKEL 6

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering, of jaarvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij het secretariaat van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

 

ARTIKEL 7

Een besluit van- of benoeming door de algemene vergadering of jaarvergadering niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 leden 9 en 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen -of een zodanig benoemde is gekozen met tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen - blanco stemmen daaronder niet begrepen- en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

 

ARTIKEL 8

De agenda der algemene vergadering of jaarvergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij het secretariaat is ingediend, evenals al wat de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

 

ARTIKEL 9

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, wat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.


Commissies

ARTIKEL 10

De algemene vergadering of jaarvergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

 

ARTIKEL 11

De kascommissie, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangende lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

 

ARTIKEL 12

TC is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats zijn commissies gevormd voor de clubkampioenschappen, de open toernooien en recreatieve toernooien.

 

ARTIKEL 13

De benoeming en continuering van de commissies vindt plaats in de algemene jaarvergadering. De werkzaamheden van de genoemde commissies zullen bestaan uit het regelen en verzorgen de toernooien en wedstrijden.

 

ARTIKEL 14

De kantine- en parkcommissie kunnen, indien nodig, leden aanwijzen voor het verrichten van kantine- cq parkdienst. Alle seniorleden worden geacht minimaal 4x per seizoen een kantine- cq parkdienst te verrichten. Het bestuur bepaalt (vóór 1 jan nieuwe jaar) de vergoeding die leden ontvangen die een kantine- cq parkdienst verrichten.

 

ARTIKEL 14.1

De parkcommissie zorgt voor het behoud en het onderhoud van het park.

 

Besluitvorming

ARTIKEL 15

Verlangt over een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

 

ARTIKEL 16

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco- stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet het vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

 

ARTIKEL 17

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is opgesteld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.


Bestuur

ARTIKEL 18

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.
De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van het aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

 

ARTIKEL 19

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.


ARTIKEL 20

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

 

ARTIKEL 21

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c der Statuten wordt gesteld op € 10.000,=.


Verplichtingen van het bestuur

ARTIKEL 22

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden
van:

  • Namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen;

  • Presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur.

  • De bezittingen en schulden van de vereniging

  • Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.


Van de onder a bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt

 

ARTIKEL 23

Op het aanmeldingsformulier, als bedoelt in artikel 5 lid 1 van de Statuten, dient vermeld te worden: naam, voornaam, adres, woonplaats, geboortejaar en –datum, telefoonnummer, e-mailadres en digitale foto.


Algemene bepalingen

ARTIKEL 24

Alle leden ontvangen desgewenst van het secretariaat één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

 

ARTIKEL 25

Aldus vastgesteld door de Algemene Jaarvergadering op 31 januari 1980 en herzien door de algemene jaarvergadering op 26 februari 1996.
Tweede herziening tijdens de Algemene Jaarvergadering 29 februari 2000. Derde herziening tijdens de algemene jaarvergadering 18 februari 2008.

 

ARTIKEL 26

Tijdens de algemene jaarvergadering d.d. 29 februari 2000 is de volgende aanvulling van het Huishoudelijk reglement goedgekeurd door de aanwezige leden.

Deelname van junioren aan senioren clubkampioenschappen

Inschrijving staat alléén open voor de junioren clubkampioenen per categorie in de   hoogste leeftijdsklasse, Deze persoon/ personen wordt/ worden automatisch ingedeeld in de hoogste speelsterkte bij de senioren.
Indien van toepassing: Junioren mogen hun eigen partner kiezen en hoeven derhalve NIET met dezelfde partner te spelen als bij de Junioren clubkampioenschappen.
Junioren clubkampioenen ontvangen bij de prijsuitreiking een Wild Card die hen het recht geeft om in te schrijven bij de eerstkomende senioren clubkampioenschappen in hetzelfde onderdeel in de hoogste categorie.


ARTIKEL 27

Tijdens jeugdactiviteiten cq jeugdevenementen mag er niet meer gerookt worden in de kantine. Besluit van de jaarvergadering februari 2006.

 

VERVANGING VAN ARTIKEL 27

Vanaf heden mag er niet meer gerookt worden in de kantine en de bijbehorende gebouwen. Besluit van de jaarvergadering 18 februari 2008.